You are currently viewing Jak pracować nad innowacją? [podcast]

Podcast, przygotowany w ramach inkubatora innowacji społecznych – TransferHUB, odpowiada na pytania o znaczenie innowacji, możliwości ich rozwoju oraz wyzwania społeczne, z którymi innowatorzy mogą się zmierzyć. Przybliża także zagadnienia związane z trwającym właśnie naborem nowatorskich pomysłów i rozwiązań w obszarze zatrudnienia.

POSŁUCHAJ PODCASTU >> https://soundcloud.com/fob-poland/znaczenie-innowacji-mozliwosci-ich-rozwoju-oraz-wyzwania-spoleczne-z-ktorymi-innowatorzy-moga-sie-zmierzyc?si=fb32131721994c74bea99039a9568c66

Na pytania odpowiadają: Julia Koczanowicz-Chondzyńska, koordynatorka Inkubatora TransferHUB i Prezeska Zarządu FISE oraz Weronika Chodacz, animatorka w  Inkubatorze TransferHUB. Rozmowę moderuje Karol Krzyczkowski, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dlaczego TransferHUB?

Rozwój innowacji to proces, któremu sprzyja wsparcie środowiska eksperckiego oraz przestrzeń do nabywania nowych kompetencji. Takie warunki pracy nad innowacją tworzy TransferHUB (https://transferhub.pl/zglos-pomysl/). Inkubator składa się z kilku etapów. Udział m.in. uzależniony jest od potencjału innowacyjności, który oceni komisja grantowa.

  • Kurs dla innowatorów. Na tym etapie kontynuowana jest praca osoby lub zespołu nad pomysłem. Weryfikowana jest jego innowacyjność, projektowane badania potrzeb odbiorców oraz planowane są testy w skali mikro. Eksperci z TransferHUB wspierają w przygotowaniu specyfikacji innowacji i budżetu zgłoszonego projektu. Opowiadają o regulacjach prawnych i formalnościach związanych z grantem.
  • Testowanie innowacji. Po wyborze danego pomysłu przez komisję grantową, projekt otrzymuje dofinansowanie na sprawdzenie, czy innowacja przynosi zakładane rezultaty. Osobie/zespołowi testującemu innowację towarzyszyć będzie opiekun/ka innowacji. Jej/jego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów i organizowanie konsultacji z ekspert/k/ami. Pomoże on/ona również wyciągnąć wnioski z testowania innowacji.
  • Popularyzowanie innowacji. Dla innowacji zakwalifikowanych przez komisję grantową do ostatniego etapu TransferHUB zostanie opracowana strategia skalowania oraz wybrany partner (np. instytucja czy firma), który będzie chciał skorzystać z pomysłu na szerszą skalę.

–  Inkubator TransferHub powstał w celu wypracowania innowacyjnych i możliwych do wdrożenia na szerszą skalę rozwiązań w obszarach pilnie wymagających działania. Mowa tu nie tylko o automatyzacji i robotyzacji, oraz starzejącym się społeczeństwie, ale również sytuacji kobiet na rynku pracy, równego traktowania w  zakresie dostępu nie tylko  do edukacji, ale i rozwoju zawodowego, awansów i warunków pracy. Do udziału w projekcie TransferHub zachęcamy wszystkie osoby, które pragną mieć wpływ. Każdy z nas ma potencjał innowatora, korzystając z indywidualnych doświadczeń, może przedstawić swój własny pomysł na zmianę – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zgłoszenie pomysłu

Aby dołączyć do projektu i zgłosić innowacyjne rozwiązanie, należy do 6 grudnia wypełnić formularz online dostępny na stronie https://transferhub.pl/zglos-pomysl/. Ponadto, wymagane jest wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru (https://transferhub.pl/o-transferhub/procedury/) i  wydrukowanie go, podpisanie i załączenie skanu do formularza zgłoszeń za pomocą przycisku na dole strony.

Z innowatorkami i innowatorami społecznymi pracujemy od 2016 roku. Wsparliśmy procesy wypracowania i przetestowania już blisko 50 pomysłów innowacyjnych. Obecnie jaskrawiej niż dotychczas widzimy potrzebę poszukiwania nowatorskich rozwiązań, nawet w mikro skali. Trwająca już półtora roku pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacji pracy. W trakcie lockdownu wyraźnie uwidocznił się także problem nierówności kobiet i mężczyzn w wielu wymiarach rynku pracy. Potrzebujemy mikroinnowacji, które nawet w małym wymiarze będą wpływać na poprawę funkcjonowania polskiego rynku pracy. Czekamy na takie pomysły – zachęca Julia Koczanowicz-Chondzyńska, koordynatorka Inkubatora TransferHUB i Prezeska Zarządu FISE

Projekt TransferHub prowadzony w partnerstwie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma zasięg ogólnopolski. Nadrzędny cel Inkubatora stanowi kompleksowe wsparcie w opracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie starzejącego się społeczeństwa, pozycji i możliwości kobiet na rynku pracy, a także wyzwań w obliczu automatyzacji i robotyzacji. 3. edycja Inkubatora TransferHUB jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat naboru: https://transferhub.pl/, +48 575 592 425, transferhub@fise.org.pl

***

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl

Koordynatorka projektu: 

Julia Koczanowicz-Chondzyńska, mobile: 607 336 867, e-mail: julia.chondzynska@fise.org.pl

***Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych działa na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarach rynku pracy, przedsiębiorczości społecznej i partycypacji obywatelskiej. Staramy się tak wpływać na zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, aby był on coraz bardziej