Formularz archiwalny1

Zgłoszenie do Inkubatora TransferHUB wymaga przesłania oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru (wzór oświadczenia jest do pobrania w zakładce Procedury) i co najmniej jednej rekomendacji od osoby lub podmiotu, odnoszącej się do potencjału, doświadczenia i kompetencji osób wnioskujących, rekomendacja powinna zawierać dane kontaktowe (email, numer telefonu) do osoby wystawiającej. Oświadczenie i rekomendacje należy przesłać jako załączone pliki do formularza online. Zgłoszenia bez przesłanego oświadczenia nie będą podlegały ocenie merytorycznej.