Escape Matching Room to kolejny pomysł na zwiększenia atrakcyjności i skuteczności procesu doradztwa zawodowego. Jako kluczowy element jest escape room, którego scenariusz stawia przed uczestnikami testowania zadania wymagające zarówno współpracy, jak i indywidualnego zaangażowania. Dzięki temu doświadczeniu uczestnicy uświadamiają sobie swoje mocne i słabe strony oraz sposób funkcjonowania w grupie. W cały proces zaangażowany jest tutor oraz doradcą zawodowym, pracujący potem z uczestnikami nad ich Indywidualnymi Planami Działania. Innowatorzy założyli, że stworzony w ten sposób plan może lepiej odzwierciedlać predyspozycje zawodowe młodych osób i być początkiem procesu świadomego planowania dalszego rozwoju zawodowego.