Loading

Klauzula informacyjna Beneficjenta projektu grantowego TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia 2 (dalej „Projekt”)

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO(1), w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027(2), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

I. Administrator i jego dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych jest Beneficjent projektu – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 49 lok. 201-206, 00-042 Warszawa, tel.: +48 570 232 802, e-mail: fise@fise.org.pl (dalej „FISE”)

II. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Projektu, w szczególności w celu przeprowadzenia naboru do Projektu, przyznania grantów, monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie.

III. Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

1. Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g) RODO)

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności art. 87-93,
  • ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Dane są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy grantowej, której Stroną jest uczestnik Projektu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

IV. Sposób pozyskiwania danych

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zgłaszających swój udział w Projekcie.

V. Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy administratora. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

1. Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa tj. Instytucji Zarządzającej.

2. organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, prezesowi zakładu ubezpieczeń społecznych,

3. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

4. Partnerowi Projektu, który wspólnie z nami realizuje Projekt tj. Fundacji Inkubator Technologiczny (Youth Business Poland).

5. innym podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres, podczas którego Projekt może zostać skontrolowany przez uprawnione do tego podmioty tj. przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym FISE otrzymała ostatnią płatność środków finansowych na realizację projektu tj. po roku 2028. Okres ten może zostać wydłużony na zasadach wynikających z przepisów prawa i/lub na zasadach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu grantowego zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą a FISE. W przypadku, w którym FISE udzieliła pomocy publicznej lub pomocy de minimis dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia otrzymania przez uczestnika Projektu takiej pomocy.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

3. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

5. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany(3),

6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88).

(2) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”.

(3) Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.