Część A. Kwalifikacja na kurs User


Część A. Kwalifikacja na kurs User


Zgłoszenie do Inkubatora TransferHUB wymaga, prócz wysłania formularza online, przesłanie pocztą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru (wzór oświadczenia jest do pobrania w zakładce Procedury) na adres Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Nowy Świat 49, lok 201 00-042 Warszawa). Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia bez przesłanego oświadczenia nie będą podlegały ocenie merytorycznej.