TransferHUB to inkubator innowacji społecznych jest prowadzony w partnerstwie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-EkonomicznychForum Odpowiedzialnego Biznesu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Operatorem środków w Polsce jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) jest niezależną organizacją non-profit, działającą od 1990 roku. Działalność Fundacji koncentruje się wokół kwestii bezrobocia, rynku pracy i zatrudnienia. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 150 projektów, przeszkoliliśmy prawie 8 tysięcy pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz wydaliśmy kilkadziesiąt publikacji poświęconych tematyce rynku pracy. Strategie opracowane w FISE tworzą ramy dla działań zmierzających do stałego, stabilnego rozwoju w kilkunastu polskich miastach i gminach. Ich celem jest określenie sposobów odpowiadania na najbardziej tragiczne potrzeby lokalne, koncentrując się na rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem istniejących lokalnych zasobów.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej organizacji pozarządowej zajmującej się CSR, jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowanie biznesu, który zmienia świat, łączenie ludzi, którzy zmieniają biznes. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych, posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) w kompleksowy sposób.

 

Zespół Inkubatora TransferHUB tworzą:

Julia Koczanowicz - Chondzyńska

Koordynatorka TransferHUB

W FISE od 2007 roku. Z wykształcenia politolożka po UW, specjalistka w zakresie ekonomii społecznej, współpracy międzysektorowej, społecznej odpowiedzialności biznesu. W FISE zaczynała od organizowania szkoleń.

Prowadziła też Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia i miejsce aktywności lokalnej – Warsztat Warszawski. Jest doradczynią w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, autorką i koordynatorką projektów, a od 2018 Prezeską FISE.

Urszula Fila-Kicman

Specjalistka ds. rekrutacji i wsparcia

Z wykształcenia anglistka. Od kilku lat mocno zaangażowana w sektor ES, głównie w obszarze spółdzielczości w Polsce i za granicą. Jako specjalistka ds. międzynarodowych i tłumacz w ZLSP, zdobyła szeroką wiedzę na temat spółdzielczości na świecie oraz doświadczenie we współpracy z jej podmiotami. Na stronie FB, współadministruje i współtworzy treści dot. spółdzielni i kooperatyw w Warszawie i nie tylko. 

Przez 2 lata prowadziła sekretariat Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES), w której działania jest wciąż mocno zaangażowana. Od niedawna w zespole TransferHUB. Będzie towarzyszyć innowatorom i innowatorkom na etapie testowania, aż po skalowanie ich innowacji.

Weronika Chodacz

Specjalistka ds. animacji ekosystemu innowacji

Z wykształcenia antropolożka po Uniwersytecie Jagiellońskim. Animatorka, facylitatorka, trenerka procesu grupowego. Prowadzi badania w działaniu i ewaluacje w duchu antropologii publicznej. Wspiera partycypację osób

doświadczających wykluczenia społecznego. W TransferHub animuje ekosystem innowacji.

Piotr Drygas

Specjalista ds. weryfikacji innowacji

Absolwent MISH UW, z wykształcenia filozof, obecnie doktoryzuje się z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W FISE i w TransferHUB po raz drugi, tym razem zajmuje się weryfikowaniem projektów

innowacji zgłaszanych do Inkubatora. Aktywista społeczny w przestrzeni uniwersyteckiej, inicjator organizacji studenckich i protestów akademickich. Naukowo badacz ruchów społecznych i ekologicznych.

Łukasz Komuda

Specjalista ds. weryfikacji innowacji

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W latach 2009-2012 zastępca redaktora naczelnego i p.o. redaktora naczelnego miesięcznika „Businessman.pl”. Ekspert rynku pracy i redaktor portalu Rynekpracy.org w FISE.

Zajmuje się także obszarami demografii, ekonomii społecznej i dyskryminacją na rynku pracy. Współpracuje m.in. z agencją zatrudnienia Randstad, Fundacją IDEA Rozwoju, Fundacją im. Róży Luksemburg, Fundacją Inicjatyw Strategicznych Instrat, Towarzystwem „Więź”, „Krytyką Polityczną” i OKO Press.

Agnieszka Krupa

Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości

w FISE od 2007 roku, posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu i rozliczaniu projektów ze środków UE (Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, PO KL, POWER, RPO WM), krajowych jak FIO, Program ASOS, dotacje z Urzędu Miasta

czy prywatnych (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), projektów finansowanych z funduszy norweskich (Fundusze EOG). W projekcie odpowiedzialna za obsługę procesu podpisywania umów grantowych zgodnie z założonymi procedurami, sprawozdawczość i monitorowanie postępów finansowego i merytorycznego oraz rozliczanie grantów.

Marta Szaranowicz-Kusz

Specjalistka ds. ewaluacji

Doktor socjologii, badaczka społeczna, coach. Współzałożycielka Fundacji Pole Dialogu. Projektowała i realizowała liczne procesy partycypacyjne oraz badania społeczne i ewaluacyjne. Szkoliła i doradzała instytucjom publicznym.

 

Autorka publikacji o partycypacji obywatelskiej, budżecie partycypacyjnym, konsultacjach społecznych. Była członkini Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego przy Prezydent m.st. Warszawy. Pracuje metodami warsztatowymi. Ceni dialog oparty na empatii w duchu Porozumienia bez przemocy. W TransferHUB opowiada za ewaluację partycypacyjną testowanych innowacji.

Monika Probosz

Specjalistka ds. Ewaluacji

Specjalistka ds. ewaluacji. Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Warszawski) i psycholog sportu (AWF), z zawodu badaczka. Ma doświadczenie w projektach komercyjnych i społecznych.

Zainteresowana zmienianiem świata w skali lokalnej,
związana z wieloma fundacjami jako edukatorka, mentorka i badaczka. W
TransferHUB opowiada za ewaluację partycypacyjną testowanych innowacji.

Pamela Leończyk

Opiekunka Innowacji

Z wykształcenia reżyserka. W FISE koordynowała projekt Akademia Liderów 60+ skierowany do seniorów. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, realizując projekty społeczne i artystyczne.

W obszarze jej zainteresowań znajdują się działania dotyczące antropocenu oraz związane z równouprawnieniem płci. W TransferHUB sprawuje opiekę nad innowacjami.

Grzegorz Lepianka

Opiekun Innowacji

Z wykształcenia polonista, z wykonywanego zawodu steward, z zamiłowania aktywista miejski, ekolog i społecznik. W wolnym czasie prowadzi fejsbukowy profil „Ej, nie śmieć” i organizuje miejskie sprzątania w plenerze. 

Interesuje się filmem, uwielbia czytać, sam też coś pisze. W zespole TransferHUB odpowiada za kontakt z innowatorkami i innowatorami.  

Paulina Jutrzenka

Opiekunka Innowacji

W TransferHUB zajmuje się opieką nad innowacjami – wsparciem innowatorek i innowatorów w trakcie testowania pomysłów.

Wcześniej (i obecnie) w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych związana z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) jako doradczyni kluczowa.

Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Śląskim. Przez ponad 10 lat prowadziła własną firmę eventową. Od trzech zaangażowana w realizację projektów unijnych.

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna FOB

Od 2016 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu

konkursów: Verba Veritatis, LGBT+,Business Awards, Gwiazdy Dobroczynności, Pióro odpowiedzialności, Ludzie którzy zmieniają biznes.

Na co dzień zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to z pracą w Zarządzie nad strategicznym rozwojem organizacji.

Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

Karol Krzyczkowski

menedżer projektów

W FOB ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego. Menedżer projektów, trener, administrator serwisów internetowych, realizator transmisji na żywo w mediach społecznościowych.

Animator grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego firm partnerskich FOB. Z ramienia FOB uczestniczy w pracach Branżowej Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie m.in. ocenia merytorycznie wnioski składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Od 2004 związany zawodowo z trzecim sektorem. Przez ponad 10 lat pracował z Centrami Wolontariatu w Kielcach, Warszawie i Gdańsku, oraz jako wolny strzelec z różnymi innymi inicjatywami społecznymi.

Marta Tittenbrun

menedżerka promocji i komunikacji

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspiera pracę nad tworzeniem oraz realizacją strategii działań komunikacyjno-promocyjnych. Jest współodpowiedzialna za m.in. prowadzenie mediów FOB (portal, social media, newslettery).

Doświadczenie zawodowe w obszarze komunikacji i promocji zdobywała w agencji PR oraz organizacjach pozarządowych. Projektowała i realizowała działania społeczne i edukacyjne z partnerami biznesowymi, odpowiadała za całość komunikacji organizacji, przygotowywała materiały merytoryczne publikowane w mediach.

Jest absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ogólna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studia drugiego stopnia ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim, zdobywając tytuł magistra filologii polskiej ze specjalizacją literaturoznawczo-językoznawczą.

Czyta namiętnie książki non-fiction i nie wyobraża sobie życia bez wspinan

Miłosz Marchlewicz

menedżer promocji, komunikacji i projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu kieruje zespołem komunikacji i promocji. Odpowiada za planowanie i realizację strategii komunikacji FOB, obejmującej m.in. media relations i rozwój mediów własnych organizacji.

 

Wspiera realizację projektów badawczych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prowadzi zajęcia o CSR, ESG i zrównoważonym rozwoju na uczelniach wyższych.

Dołączył do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w październiku 2017 r., rozpoczynając swoją pracę od prowadzenia i komunikacji programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Następnie zajmował się m.in. bieżącą aktualizacją portalu Odpowiedzialnybiznes.pl, obsługą mediów społecznościowych FOB oraz prowadzeniem działań komunikacyjno-promocyjnych inicjatyw FOB realizowanych w ramach Karty Różnorodności.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie budowlanej wchodzącej w skład Grupy PSB, gdzie odpowiadał za marketing, PR i CSR oraz współpracując z mediami lokalnymi. Absolwent kulturoznawstwa (spec. komunikacja kulturowa) na Uniwersytecie Gdańskim. 

Izabela Zielińska

starsza menedżerka ds. finansowo-kadrowych

Od października 2015 zapewnia wsparcie zespołu w zarządzaniu finansami, dokumentacji kadrowej i koordynacji umów z Partnerami FOB. Od 1995 r. zawodowo zaangażowana w projekty finansowo-księgowe dla partnerów biznesowych

reprezentujących różne branże w tym także dla organizacji non-profit. Jest magistrem ekonomii, posiada licencję Ministerstwa Finansów, jest także absolwentką studiów podyplomowych związanych z zarządzeniem, pośrednictwem i wyceną nieruchomości. Lubi język liczb, ale też nie mniej ważne jest dla niej DNA organizacji w której pracuje oraz jasny system wartości i kodeks etyczny partnerów biznesowych.