TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia
“TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia 2.0” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. W Inkubatorze rekrutujemy, ulepszamy oraz upowszechniamy innowacyjne pomysły, które poprawiają funkcjonowanie rynku pracy, w tym zwłaszcza te, które wspierają proces zatrudnienia, dialog międzypokoleniowy w miejscu pracy, neuroróżnorodność, demokratyczne zarządzanie, a także podnoszenie lub nabywanie nowych kompetencji. W TransferHUB oferujemy dwie ścieżki rozwoju innowacji: inkubację oraz akcelerację.

Cel TransferHUB
Naszym celem jest poprawa jakości pracy w Polsce poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe minimum 30 innowacji społecznych w ciągu czterech lat. Wesprzemy innowacje, które odpowiadają na zdiagnozowane i realne problemy określonych grup społecznych, na przykładnych takich, które borykają się z ograniczeniami w dostępie do rynku pracy. 

Inkubacja
W ramach inkubacji sfinansujemy m.in. działania doradcze, usługi badawcze oraz merytoryczne wsparcie eksperckie nad zgłaszanymi do inkubatora pomysłami. W początkowym etapie inkubacji nasz zespół wesprze innowatorki i innowatorów w procesie przygotowania wniosku o grant. Będzie to polegać będzie na analizowaniu pomysłów na innowację pod kątem ich celowości, spójności założeń i możliwości realizacji.

Główne narzędzie inkubatora to grant udzielany w wysokości średnio 97 tysięcy złotych na innowację, który pokryje koszty prac nad ulepszeniem innowacji, w tym prac badawczych oraz testów innowacji w środowisku jej potencjalnych odbiorców. Grant przyznamy minimum 30 innowacjom o największym potencjale upowszechnienia. Aby otrzymać grant należy złożyć wniosek grantowy i uzyskać jego pozytywną ocenę. Oceny dokona komisja ekspercka inkubatora według z góry ustalonych, jawnych procedur i kryteriów. Po zakończeniu inkubacji minimum 10 innowacji zostanie wytypowanych do procesu upowszechnienia, a spośród nich upowszechnione zostaną co najmniej 3 innowacje.

Akceleracja
Akceleracja polega na objęciu wsparciem merytorycznym i testowaniu istniejących już na rynku innowacyjnych rozwiązań, które z różnych przyczyn nie zostały do tej pory upowszechnione. W ścieżce „Akceleracja” ulepszymy innowacje dzięki wsparciu naszych ekspertek i ekspertów, przetestujemy ponownie innowacje w środowisku odbiorców docelowych, a na końcu dokonamy ich upowszechnienia. Do akceleracji zostanie wybranych 10 najbardziej obiecujących innowacji, z których co najmniej dwie zostaną skutecznie upowszechnione. Wyboru innowacji dokonamy komisyjnie według z góry ustalonych, jawnych procedur i kryteriów.

Rezultaty pracy inkubatora
W rezultacie naszych działań powstaną gotowe do użycia produkty, które można wdrożyć w codzienną pracę firm, instytucji, organizacji, grup. Rozwiązania te mogą być dostępne w postaci m.in. opracowań pisemnych, materiałów graficznych, aplikacji, narzędzi, gier i innych.

Do kogo skierowana jest oferta inkubatora TransferHUB
Swój pomysł na innowacyjne rozwiązanie w obszarze pracy może zgłosić każdy: osoby prywatne, grupy osób, organizacje, firmy, instytucje. 

TransferHUB finansowany jest ze środków europejskich. Całkowita wysokość wydatków kwalifikowanych projektu TransferHUB wynosi 9 999 451,00 zł, z czego 95 % zostało pokrytych ze środków europejskich, a 5 % pokrytych zostało ze środków budżetu państwa, co stanowi kwotę 499 972,55 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Harmonogram

Zespół

Ścieżka wsparcia

Witaj w świecie innowacji - przyszłość pracy

Komisja wybiera pomysły do pogłębionej pracy nad specyfikacją innowacji

Kurs dla Innowatora

Komisja Grantowa wybiera projekty do testowania

Testujesz innowację

Komisja Grantowa wybiera projekty do skalowania

Upowszechnianie innowacji

Witaj w świecie innowacji - przyszłość pracy

Komisja wybiera pomysły do pogłębionej pracy nad specyfikacją innowacji

Kurs dla Innowatora

Komisja Grantowa wybiera projekty do testowania

Testujesz innowację

Komisja Grantowa wybiera projekty do skalowania

Upowszechnianie innowacji